Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 23.11 Talousarvio 2023

24.11.2022

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron Valtuuston talousarviokokouksessa 23.11.2022 käytti ryhmän puheenjohtaja Riina Aspila


Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat,


Talouden tulevaisuuden näkökulmasta Lempäälä on seudun kärkeä vaikka ensi vuoden jälkeen oman taloutemme sukellus näyttää vääjäämättömältä. Velkaannumme isojen investointien edessä, eikä tuleville vuosille ole luvassa tämän nyt käsittelyssä olevan kaltaisia kasvubudjetteja enää. Taivaanrannassa nousee jo uusi uljas hyvinvointialue, jonka tulevaisuuden rahatarpeet menevät yli ymmärryksen. 

Seuraavan kolmen vuoden aikana kunnan verotulot kääntyvät ennusteiden mukaan laskuun, kun hyvinvointialue haukkaa osuutensa kuntien tuloista. Lisäksi kuntien valtionosuuksien ennakoidaan laskevan. Käytännössä kunnan tulojen kasvaminen pysähtyy, mutta toiminnan menot jatkavat kasvuaan. Sen seurauksena vuodet 2024 ja 2025 on ennakoitu tappiollisiksi ja alijäämäisiksi. Tällainen kehityskulku ei pidemmän päälle ole kestävä.

Siinä meille kuvaa ja tulevaisuuden uskoa. Vuosi 2023 näyttää vielä kovin ilahduttavalta vaikka moneen asiaan olisi ollut tarve määrärahojen lisäyksiä pohtia. Lautakunnilla on edessään suuritöinen tehtävä, kun palvelusuunnitelmia joulu-tammikuun aikana tehdään valtuuston määrittämään budjettiin. Mitä lakisääteisten palveluiden jälkeen jää ja mihin se käytetään? Erityisesti sivistyksen osalta nähtävissä on isoja haasteita.

Yhdessä tekemällä tiukoistakin tilanteista selvitään. Uusi kuntaorganisaatio asutuu voimaan vuoden vaihteessa ja tulevana vuonna yhteistyö palvelualuerajojen yli korostuu entisestään. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kannustaa myös viranhaltijoita yhteistyöhön luottamustoimielinten kanssa valmisteltavissa asioissa jotka koskettavat useampaa lautakuntaa. Yhteisen tiedon äärellä on parempi kaikkien viedä asioita eteenpäin. 


Hyvä puheenjohtaja

Kokoomus on nähnyt tärkeänä nostaa esiin muutamat asiat sivistyksen budjetissa:

Ensimmäinen on koulujen oppikirjat ja oppimateriaalit, joita on jouduttu leikkamaan tiukassa budjestissa. Vihdoin Lempäälässä päästään digitaalisaation takamatkaa kirimään laitehankinnoissa, mutta siitä huolimatta kirjat eivät katoa mihinkään. Siksi kokoomus on esittänyt muille ryhmille määrärahan lisäystä tai oikeammin palautusta nykyiselle tasolleen sivistyksen budjettiin.

Toinen asia on toive toteuttaa suunnitelma kotihoidontuen kuntalisän käyttöönotosta siten, että kuntalisää voidaan pilotoida. Pilottia varten valmistellaan muun muassa Lempäälälisää koskevat erityiset ehdot, kuntalisän määrä, pilotin laajuus, taloudelliset vaikutukset ja toteutustapa. Pilotin yksityiskohdista päättää kasvatus- ja opetuslautakunta. Mikäli pilottiin lähtemisen edellytykset täyttyvät ja siihen lähdetään, voidaan tarvittaessa hakea tähän erillinen määräraha, jonka myöntämisestä päättää kunnanvaltuusto.

Kolmas viesti koskee liikuntatiloja, jotka eivä kaikilla kouluilla ole tasolla, jossa niiden opetussuunnitelman mukaan pitäisi olla. Palvelusuunnitelmassa olisi hyvä huomioida monipuoliset palveluiden tarjoajat, joilta tiloja on ennenkin vuokrattu monipuolisen koululiikunnan mahdollistamiseksi. Toivottavasti yhteistyö toimijoiden kanssa voi jatkua ja kehittyä myös ensi vuonna, jotta opetussuunnitelman mukaisesti voimme tarjota liikuntaa koulujemme lapsille ja nuorille.


Arvoisa puheenjohtaja,

Kokoomus kantaa edelleen huolta kunnan kiinteistömassan hoidosta. Edelleenkin hoitamattomat kiinteistöt ovat tuoneet meille mittavan korjausvelan. Erityisesti nyt kun energiansääntötalkoita luodaan on tärkeää hoitaa ajallaan ilmastoinnin huollot ja korjaukset, lämpötilojen säädöt ja käyttöopastukset. Käsittääksemme tuon korjausvelan kasvun pysäyttämiseen tarvittaisiin noin 1 m€ lisäpanostus vuosittain. Ja korjausvelkahan kasvaa vuosittain, kun kun kunta itse lisää kiinteistömassaansa eikä budjetissa varauduta riittävästi korjauksiin ja huoltoihin. 

Vielä viimeisenä asiana nostamme huolen sairaspoissaolojen valtavasta kasvusta ja niihin varautumisesta budjetillisesti. Vaikeat Koronavuodet ovat kasvattaneet poissaoloja merkittävästi. Tiedämme, että kunnassa on tehty monenlaisia toimia ja kannamme huolta henkilöstön jaksamisesta. Uupumus, uudistusten tuoma huoli, tulevaisuuden näkymättömyys ja jatkuva työkuormitus lisäävät herkästi poissaoloja kuitenkin edelleen. Siksikin on tärkeää seurata erilaisten henkilöstökyselyiden kautta tilannetta seurataan myös yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Mitä enemmän me tiedämme tehdyistä toimista ja vaikutuksista, sitä paremmin me voimme tukea työntekijöitä omassa työssään.


Puheenjohtaja, 

kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita, poliittisia ryhmiä, kunnan henkilöstöä ja kaikkia muita asianosaisia hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuotena talousarvion valmistelussa. Näyttää siltä, että Lempäälässä on jatkossakin hyvä asua ja yrittää. Yhdessä tehden tulee yleensä parasta!