Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Henkilöstökertomuksesta 2021

26.5.2022

Valtuutettu Pasi Huhtala

Valtuuston 25.5.2022 kokouksessa valtuutettu Pasi Huhtala piti ryhmäpuheenvuroon Henkilöstökertomuksesta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat.

Hyvinvoivan työyhteisön voi ajatella olevan itseisarvo, mutta se on myös paras keino varmistaa työpaikan tuottavuus pitkällä aikajänteellä. Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen näkyy säästöinä esimerkiksi sairaspoissaolokuluissa ja työeläkemaksuissa. Lisäksi työhyvinvoinnin johtamisella voidaan vaikuttaa työn tuloksellisuuteen ja laatuun, sillä henkilöstön motivaatio heijastuu palveluihin ja siten myös näkyy kuntalaisten arjessa esimerkiksi hyvänä asiakaspalveluna.

Asiakaspalvelu on osa kunnan jokaisen työntekijän päivää. Jos haluamme kuntana erottua, jossa asiakaspalvelu on erinomaista, niin meidän pitää huolehtia työntekijöiden viihtyvyydestä sekä jaksamisesta. Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen ja mielekäs työ ovat kilpailuvaltteja myös henkilöstön saatavuuden ja työnantajamaineen hallinnan kannalta.

Lempäälässä tehdään säännöllisesti Parempi Työyhteisö (ParTy) -kysely, jossa kysely antaa realistisen kuvan muun muassa työilmapiiristä, yhteistyön toimivuudesta, johtamisesta, työn kuormittavuudesta tai työnilosta. Toivomme Kokoomuksen valtuustoryhmänä, että kunnan viranhaltijat toisivat lautakunnille aidosti arjen työkaluksi ParTy-kyselyn tulokset, jotta yhdessä voimme kehittää kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja luottamushenkilöt saisivat realistisen kuvan työyhteisön arjesta.

Lempäälässä on vuonna 2019 käynnistetty ILOA työhyvinvointiohjelma, jonka tavoitteena on ollut kannustaa tavoitteelliseen ja mielekkääseen työn tekemiseen, johon työntekijä voi itse vaikuttaa. Hankkeen myötä on huolehdittu henkilöstön työhyvinvoinnista ja edistetty työssä jaksamista. Vaikka hanke päättyy ensi vuonna, niin on tärkeää, että hankkeen hyvät käytänteet pysyvät arjessa ja kehitystyö jatkuu. Nyt pitää ottaa kaikki keinot käyttöön, jotta henkilöstön veto- ja pitovoima saadaan nostettua seutukuntien tason yläpuolelle, sillä tulevaisuudessa on kasvava pula ja kilpailua osaavasta työvoimasta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltioita ja koko Lempäälän kunnan henkilökuntaa pitkäjänteisestä työstä, sillä jokaisella työntekijällä on ollut tärkeä rooli siinä, että olemme selvinneet hienosti pandemiasta huolimatta.