Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro kuntastrategian käsittelyssä 25.5.2022

26.5.2022

Valtuustoryhmän pj Riina Aspila

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Riina Aspila piti valtuustoryhmän puheenvuoron valtuuston kokouksessa 25.5.2022 kuntastrategian käsittelyssä

 

Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja kokousta seuraavat,

 

Käsissämme on tämän valtuuston merkittävä ja ensimmäinen yhteistyön, tulevaisuuden suunnan ja painopisteiden tulos, Lempäälän Kyllä- strategia 2022-2030. Tämä strategia jatkaa vahvan pohjatyön tehnyttä edellistä strategiaa tavoitteellisempana ja terävämpänä. 

 

Kuitenkin se on laadittu tilanteessa, jossa päällämme on paljon epävarmuutta ja muutosta. Olemme monen uuden edessä. Korona on osin selätetty tai sen kanssa on opittu elämään. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut mittavia vaikutuksia talouden, tavaroiden saatavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Viimepäivinä on puhuttu paljon myös energian saatavuudesta, jossa Lempäälä on LEMENE- hankkeen osalta edelläkävijä, kun vielä saataisiin sähkömarkkinalaki tasolle, jota EU edellyttää. Monenlaisesta varautumisesta puhumattakaan. Edessämme on myös sote-uudistuksen viimeinen vaihe eli hyvinvointialueen rakentaminen ja toiminnan aloittaminen vuoden 2023 alusta. Tätä seuraa te-2024, jossa työllisyyden kuntakokeilun muutokset viedään lopulliseen muotoonsa. Olemme siis keskellä monisäikeistä muutosta. Strategian tekeminen tässä muutostilanteessa ei ole ollut kovinkaan helppoa.

 

Strategia on vahva johtamisen työkalu, jonka avulla pitäisi pystyä johtamaan kuntaa eteenpäin tyynessä ja myrskyssä. Vaikka Kyllä-strategia on selvästi jatko strategia edelliseen, se tekee valintoja ja ohjaa tekemään valintoja. Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoo, että strategia otetaan käyttöön vahvana työkaluna kunnan kaikessa toiminnassa.

 

Lisääntynyt syrjäytyminen, väestön ikääntyminen, digitalisaatio ja hyvinvointialueen toiminnan aloittaminen edellyttävät tuoreita tapoja toimia ja ajatella. Vain tarttumalla toimeen voimme selättää haasteet. Vahvistamalla elinvoimaa, vahvistamme hyvinvointia. 

 

Myöhemmin tänään käsitellään tilinpäätöstä edelliseltä vuodelta. Se on vahvasti ylijäämäinen, vaikka Korona on kurittanut, haastanut ja laittanut kunnan monet toimintamallit ja priorisoinnit uusiksi. Ylijäämä on valtion velkarahalla maksettua, joka tulee maksettavaksi lähivuosina takaisin. Tavalla tai toisella. Ennustaminen on vaikeaa, mutta lienee selvää on, että jatkossakin meillä on asioita, joihin emme pysty vaikuttamaan, ainakaan ennalta.

 

kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa nostaa esiin muutaman elinvoimaisen kunnan kannalta merkittävän noston strategiastamme.

 

Asenne ja aktiivisuus: Lempäälän kunnasta on lähtenyt useita varhaiskasvatuksen opettajia tämän vuoden aikana muihin kuntiin töihin, pääosin paremmanpalkan perässä, samoin on käynyt työllisyyden hoidon puolella. Puhutaan palkkaeroissa useista satasista. Keskitason johtajia on vaihtanut työpaikkaa viimevuosien aikana tiuhaan tahtiin palkan, mikromanageerauksen ja sen vuoksi ettei työnkuvaus vastannut todellisuutta. Myöhemmin tänään käsitellään henkilöstökertomusta, mutta jo tässä koemme tärkeäksi nostaa esiin myös asiat, jotka lisäävät henkilöstön pitovoimaa. Meillä kiitetään ja palkitaan onnistumisista ja myös kunnan hyvästä taloudellisesta tuloksesta. Se on tärkeää ja merkityksellistä, mutta myös siihen arjen työn pitovoimaan on panostettava. Meidän on myös vedettävä yhtä köyttä kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa avoimuudessa, luottamuksessa ja yhteisessä tahtotilassa asioiden hoidossa. Edelleen partykyselyiden tulosten käsittely VAIN kunnanhallituksessa oli valtiosalaisuustaso luokituksellista käsittelyä. Miltei naurettavaa. Meidän pitää pystyä luottamaan toisiimme myös asioissa, jossa käsitellään henkilöstön hyvinvointia, iloja ja vaikeita asioita. Ja myös auttaa tarttumaan niihin asioihin, joihin poliittista päätöksentekoa tarvitaan ja myös korjaamaan omaa toimintatapaamme!

Vain tunnistamalla ongelmat, voidaan niitä ratkaista ja olisi vahvuus jos ongelmien tai haasteiden ratkaisuun saataisiin mukaan myös poliittiset päättäjät.Kokoomus haluaa,.että Lempäälä on vetovoimainen kunta myös työntekijöille. 

 

Kestävää kasvua ja viihtyisyyttä. Sitä meistä jokainen haluaa omalle asuinympäristölleen. Siinä missä toinen haluaa asua keskustassa, toinen haluaa ympärilleen luontoa. Lempäälässä tämä on mahdollista nyt ja jatkossakin. On kuitenkin selvää, että mikäli haluamme pysyä kehityksessä mukana, meidän on oltava valmiit tekemään isojakin ratkaisuja. Ratkaisuja jotka helpottavat mahdollisuutta muuttaa Lempäälään, kierrättää jätteet helposti ja lähellä ja päästä nauttimaan lähiluonnosta ja upeista vesistöistä. Kokoomus kannattaa mahdollistavampaa maapolitiikkaa erityisesti kunnan strategisesti tärkeillä alueilla ja nauhataajamassa.

 

Yhdessä tekemistä Suomen suurimmassa kyläyhteisössä. Kuntalaisosallisuuden lisääminen on kaikkien huulilla. Tiedämme, ettei se pelkällä puhumisella tapahdu. Meidän pitää pystyä löytämään ne keinot, jolla innostamme ja kannustamme kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset mukaan kehittämään kuntaamme eteenpäin ja saavuttamaan meille tärkeitä asioita. joskus se voi olla kuntoportaisen kaltaisessa projektissa sahaamista ja vasarointia, kylien Kyllä-sopimukset, nuorten kohtaamista saapas-toiminnassa tai kunnan palveluiden kehittämistä  työryhmissä. Kaikki työ on arvokasta ja se luo veto- ja pitovoimaa yhteiseen tekemiseen kuntalaisten hyväksi.

Kunta on ja sen tulee olla aktiivinen ja osallistava toimija kuntalaisille, mutta myös seudullisesti ja valtakunnallisesti. Meillä on paljon tehtävää edunvalvonnan näkökulmasta. 

 

Kuntastrategiassa näkyy vahva tahto yhteisten arvojen noudattamiseen. Olkoon nämä ohjenuorana ja huoneentauluna kaikilla meillä nyt ja jatkossa!

 

Hyvä puheenjohtaja,

 

Kuntastrategiamme tähtää vahvoihin ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin myös mittariston näkökulmasta. Tavoitteet tähtäävät lopulta kuitenkin yhteen ja samaan. Siihen, että kuntalaisilla on hyvä olla sekä tasavertaiset osallistumismahdollisuudet ikään ja elämäntilanteeseen katsomatta. Lempäälä on koti, johon on aina hyvä palata ja josta voi edelleen olla ylpeä! 

Lempäälän Kokoomus haluaa kiittää strategiaprosessin notkeudesta ja yhdessä tekemisestä. Tervehdimme ilolla myös selkeää ja värikästä ulkoasua, jossa Tarkalla korvalla Kulta-pupu on ottanut vahvaa roolia. Ja tarkalla korvalla meidän tuleekin olla.

 

Koko kuntastrategia on luettavissa täällä