Kokoomus jätti valtuustoaloitteen

30.9.2021

Heikki Hakala 29.9.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmän laatiman valtuustoaloitteen kirjallisten vaikutusten arviointien tekemisestä päätöksenteossa jätti Heikki Hakala valtuuston kokouksessa keskiviikkona 29.9.2021

VALTUUSTOALOITE

KIRJALLINEN VAIKUTUSTENARVIOINTI PÄÄTÖKSENTEKOON JULKISEKSI

Kunta ja koko toimintaympäristö on suurten myllerysten keskellä ja eilisen tutusta normista ei välttämättä ole huomenna ja ylihuomenna enään tietoakaan, maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla ja kunnan päätöksenteko vaatii entistä nopeampia reagointeja kaikissa toimissaan.

Näissä toimissa päättäjien tueksi tarvitaan kunnassa entistä selkeämpiä mittareita niin päätöksenteon kuin toteutuksenkin jälkiseurannan takia. Päätös perustuu arvioon sen hetkisen tilanteen tarpeesta, tai arvioon tulevaisuudesta yleensä tai tulevaisuuden tarpeesta ja siksi on erittäin oleellista kirjoittaa se meidän arviomme sen kyseisen päätöksenteon hetken arviosta selkeästi päätös pöytäkirjoihin.

Me olemme aiemmin kunnassamme toimineet yhdessä erittäin sitoutuneesti niin omien henkilökohtaisten kuin poliittisten ryhmiemme tai kunnanvaltuustomme yhteisten arvojen pohjalta, mutta näiden arvojen arviointi tapahtuu aina valtuustokausittain joten nyt jos koskaan on aika muuttaa tätäkin yhdessä.

Tarvitsemme siis selkeämpää vaikutustenarviointia päätöksen teon tueksi.

Päätökseen tai taustamateriaaliin kirjoitetut vaikutusten arvioinnin antavat parhaan kuvan miksi ja millä perusteilla mikäkin asia on päätetty juurikin näin kyseisellä hetkellä ja asiaa voidaan palata tai tarkatella onko vaikutusarviointi, perusteet tai asia muuttuneet matkan varrella. Nykymaailma vaatii tätä meiltä koko ajan kiihtyvällä tahdilla.

Päätöksissämme on erittäin monta erilaista tasoa ja näkökulmaa.

Kuntalaisvaikutuksilla eli ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan päätösesityksen vaikutuksia, jotka voivat kohdistua niin kunnan palveluja käyttäviin henkilöihin ja toisaalta henkilöihin, jotka asuvat kunnassa mutta eivät käytä palveluja (potentiaaliset asiakkaat). Ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä sekä niiden jakaantumista.

Ympäristövaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön.

Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset kohdistuvat eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon.

Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä. Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluvat myös yritysvaikutukset, eli se miten kunta mahdollistaa alueellaan yritystoimintaa.​

Lisäksi kaikkia näitä vaikutuksia tulee arvioida nykyhetkestä eteenpäin aina lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme tulevaisuudessa laatia päätöksistämme selkeät arviot erilaisista vaikutuksista mitä päätöksemme vaikuttaa päätöksentekohetkellä  ja tulevaisuudessa kuntaamme, kuntalaisia, yrityksiä, ympäristöä, organisaatiota kohtaan tai kuntamme talouteen tai vetovoimaisuuteen sekä menestymiseen.

Ja näin ensimmäiseksi me allekirjoittaneet olemme yhdessä valmiita pohtimaan mitkä vaikutuksenarviot ja asiat ovat meille niitä tärkeimpiä mitattavia asioita ja arvoja joita haluamme että seuraamme ja arvotamme missäkin tilanteessa ja asiassa jotta päätöksentekomme perustelut olis helposti tulkittavissa nyt ja tulevaisuudessa.

Aloitteen laati Lempäälän Kokoomuksen Valtuustoryhmä

Lempäälässä 29.9.2021
Heikki Hakala ja 39 valtuutettua allekirjoitti aloitteen